Stadgar

S T A D G A R
FÖR
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

2019-11-20

ÄNDAMÅL

§ 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda andra tjänster som kan vara till gagn för medlemmarnas boende samt att utöva härmed förenlig verksamhet.

FIRMA

§ 2 Föreningens firma är ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING.

MEDLEMSKAP

§ 3 Fastighetsägare och bostadsrättshavare inom Lerbergets bostadsområde kan bli medlemmar i föreningen. Ansökan om inträde skall ske skriftligen till styrelsen.

MEDLEMSINSATS

§ 4 Insatsen i föreningen är Tvåhundra (200) kronor.
Insatsen betalas inom en månad från inträdet i föreningen.

ANSLUTNINGSAVGIFT

§ 5 Medlem erlägger den anslutningsavgift som styrelsen beslutar. Anslutningsavgiften är en engångsavgift och betalas inom tre månader från inträdet i föreningen.

ÅRSAVGIFT

§ 6

Medlem erlägger den årsavgift som föreningsstämman beslutar. Årsavgiften får vara högst 2 500 kronor inkl. moms. Årsavgiften betalas på så sätt som styrelsen beslutar. Motiverat förslag till ändring av årsavgiften skall framgå på kallelsen. Betalningsskyldig för hela årsavgiften är den som äger fastigheten 1 januari varje år.

UTESLUTNING

§ 7 Medlem, som inte följer sina åliggande gentemot föreningen eller eljest skadar eller motarbetar föreningen, får uteslutas av styrelsen.

UTTRÄDE

§ 8 Anmälan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen.

§ 9 Avgång ur föreningen, såväl beroende på egen frivillig uppsägning som på
uteslutning, äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen eller uteslutningen.

§ 10 Medlem som sagt upp sig eller uteslutits får inte fram till avgången delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 11 Medlem som säljer sin fastighet eller bostadsrätt förbinder sig att överlåta sin andel i föreningen till den nya ägaren. Överlåtelsen skall skriftligen anmälas till styrelsen. På medlems begäran utfärdar styrelsen skriftlig uppgift rörande de insatser han gjort.

§ 12 Medlem som sagt upp sig eller uteslutits har ej rätt att få tillbaka sin insats.

STYRELSE

§ 13 Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av 5-8 ledamöter och 1-3 suppleanter.

§ 14 Styrelsen har sitt säte i Höganäs kommun.

§ 15 Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år. Mandattiden skall så bestämmas, att halva styrelsen nyväljs årligen. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Styrelseledamot skall vara medlem iföreningen

§ 16 Styrelsens suppleanter kallas till styrelsens samtliga sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt. Vid ordinarie styrelseledamöters förhinder inträder automatiskt suppleanterna med rösträtt i den ordning de är valda.

§ 17 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande och beslutet är enhälligt. Såsom styrelsens beslut i annat fall gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig men vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

§ 18 Styrelsen utser själv sin ordförande, sekreterare och kassör.

§ 19 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen därtill utser.

§ 20 Styrelsen åligger:
att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
att upprätta budget och förslag till årsavgift för det kommande räkenskapsåret,
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna överlämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna.

REVISORER

§ 21 Föreningsstämman skall välja två revisorer med två suppleanter. Dessa väljs för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.

§ 22 Revisorer åligger:
att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning samt
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

VALBEREDNING

§ 23 Föreningsstämman utser valberedning intill nästkommande ordinarie föreningsstämma bestående av 2-3 ledamöter.

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 24 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under maj månad.
§ 25 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande till medlemmarna skall ske skriftligen till medlemmarnas bostadsadress. Kallelse skall ske senast tre veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma.
§ 26 Extra föreningsstämma skall utlysas när styrelsen finner det erforderligt eller om revisorerna eller minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen begär extra stämma för att behandla en viss angiven fråga.
§ 27 På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, vilka även skall vara rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
11. Beslut om arvoden.
12. Beslut om årsavgift.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Ärenden från styrelsen.
17. Motioner.

§ 28 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar fastighet eller bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem må låta sig representeras av befullmäktigat ombud som skall vara antingen medlem av den röstberättigades familj eller annan föreningsmedlem. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet där ej närvarande röstberättigad medlem påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

MOTIONER

§ 29 Medlem som vill få ärende behandlat på föreningsstämma skall anmäla detta senast två veckor före stämman. Anmälan sker skriftligen till styrelsen.
§ 30 Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna.

ÅRSREDOVISNING
§ 31 Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 32 Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, överföras till dispositionsfonden.

STADGEÄNDRING

§ 33 Ändringar av dessa stadgar sker enligt ”Lag om ekonomiska föreningar”

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

§ 34 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar, sedan verksamheten lagenligt avvecklats, delas lika mellan medlemmarna.
§ 35 I allt, varom härovan ej är särskilt stadgat, gäller lagen om ekonomiska föreningar.